Garantie aanvragen

Door onderstaand formulier in te vullen wordt uw MVS-15 woonhuisventilator geregistreerd voor een garantieperiode van 90 maanden na productiedatum. Als alle gegevens juist zijn ingevuld ontvangt u een bevestiging. Bewaar deze bevestiging goed, het is uw bewijs van verlengde garantie.

Orcon Garantie

Formulier voor aanmelding extra garantie
 • Installatie adres

 • Toestel gegevens

 • Het serienummer omvat de laatste 10 cijfers weergegeven op het typeplaatje.
  Klik hier voor meer uitleg over het serienummer.
 • Installateur gegevens

 • DD dash MM dash JJJJ
 • Garantieverlening en periode
  Orcon bv verleent op de MVS-15 de volgende garantie:

  • Standaard 24 maanden vanaf productiedatum;
  • 66 maanden extra garantie op onderdelen na online registratie door de bewoner. Dit dient te gebeuren binnen een jaar na productiedatum op www.orcongarantie.com.

  De ingangsdatum van de garantieperiode is de productiedatum die vermeld staat op het typeplaatje van het toestel. Na afloop van de fabrieksgarantie van 24 maanden heeft u de daarop volgende 66 maanden recht op een verlengde garantie. De online aanvraag tot verlengde garantie dient gedaan te worden binnen een jaar na productiedatum. Deze verlengde garantie geeft bij een storing/defect het recht op vervangende onderdelen. De verlengde garantie geldt alleen op het ventilatietoestel, niet op  de meegeleverde accessoires zoals de vochtsensor, RF bediening en de CO2-sensor.
  Indien binnen de fabrieksgarantietermijn een defect/storing optreedt, dan dient de gebruiker direct na constatering dit te melden bij de installateur.
  Indien er sprake is van het niet (goed) functioneren van één van onze producten, dient deze op de plek van installatie te worden gerepareerd door een erkend installateur. Indien er sprake is van garantie worden vervangende onderdelen aan de installateur geleverd.
  In de garantietermijn worden onderdelen kosteloos vervangen, met uitsluiting van de hiernavolgende bepalingen.
  Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn of aanvang van een nieuwe garantietermijn van het product tot gevolg.
  Indien binnen de verlengde garantietermijn een defect/storing optreedt, dan dient de gebruiker direct na constatering een servicemelding te maken op www.orcongarantie.com. Voorafgaand aan het servicebezoek wordt een prijsopgaaf verstrekt met daarin de kosten voor het aantal kilometers en uren. Na het servicebezoek wordt een factuur verstrekt.
  Garantiebepalingen

  • De garantie is alleen van toepassing bij normaal gebruik en indien conform de installatie- en gebruikershandleiding is geïnstalleerd.
  • De verlengde garantie is alleen van toepassing op in Nederland geplaatste toestellen.

  De standaard fabrieksgarantie of verlengde garantie op onderdelen is uitsluitend geldig als:

  • Het product geïnstalleerd is volgens de installatiehandleiding, en gebruikt en onderhouden wordt in overeenstemming met de gebruikershandleiding;
  • Er sprake is van materiaal- en/of constructiefouten, die ter beoordeling zijn voorgelegd en/of door Orcon bv als zodanig zijn beoordeeld;
  • Het product wordt gebruikt voor normaal gebruik, gebaseerd op het aantal bedrijfsuren volgens de geldende product- en installatienormen;
  • Het type- en serienummer van het product bij de garantieaanvraag wordt voorgelegd;
  • Het product is voorzien van het originele typeplaatje.

  De garantie vervalt indien:

  • De installatie niet volgens de geldende voorschriften is uitgevoerd;
  • De gebreken zijn ontstaan door verkeerde aansluiting, ondeskundig gebruik of vervuiling van de ventilator en toebehoren;
  • Er wijzigingen in de bedrading zijn aangebracht of reparaties door derden zijn verricht;
  • De garantieperiode verstreken is;
  • Het product niet is geïnstalleerd door een erkend installateur;
  • Het toestel onderhevig is geweest aan overbelasting, bevriezing of oververhitting;
  • Het systeem is geïnstalleerd buiten het grensgebied van het land waarin het product is verkocht;
  • Het product niet geïnstalleerd is, niet gebruikt of niet onderhouden wordt in overeenstemming met de installatiehandleiding en/of gebruikershandleiding;
  • Er constructiewijzigingen aan het product gedaan zijn zonder toestemming van Orcon bv;
  • Bij reparaties of onderhoud niet de originele Orcon-producten zijn toegepast;
  • Reparaties of onderhoud door onbevoegden zijn verricht of onoordeelkundig zijn verricht.

  Niet onder de garantie vallen defecten die het gevolg zijn van:

  • Nalatigheid;
  • Ondeskundig gebruik;
  • Geweld van buitenaf;
  • Overmacht of externe oorzaken, zoals blikseminslag, brand, natuurrampen, mijnbouw, aardgaswinning, grondwerkzaamheden door derden;
  • Inwerking van agressieve vloeistoffen, dampen of gassen;
  • Normale slijtage;
  • Inwendige of uitwendige corrosie;
  • Te hoge en/of verkeerde spanning;
  • Het vervangen van batterijen;
  • Het vervangen van zekeringen;
  • Het aanmelden van toebehoren;
  • Schade aan de ommanteling en andere niet functionele onderdelen indien deze veroorzaakt zijn door het transport, de installatie of veroudering van het product of door het gebruik van schurende of agressieve reinigingsmiddelen;
  • Ontstane kosten indien de benodigde vrije ruimte rondom het product niet voldoet aan de installatiehandleiding van het product en/of het product niet vrij toegankelijk is, waardoor de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen meer dan 5 minuten bedraagt;
  • De (de-)montagekosten ter plaatse.

  Aansprakelijkheid

  • Orcon bv is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, waterschade en brandschade;
  • In geval van aansprakelijkheid zal de vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overschrijden, tenzij wettelijk anders is bepaald.

  Met het akkoord geven van deze garantievoorwaarden gaat u tevens akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website en onze serviceafdeling.

Contact met Orcon

Tijd voor persoonlijk contact met de mensen van Orcon? Graag! Zo kunt u ons bereiken…

Verkoop en Technisch advies
Tel. +31 (0)318 54 47 02

Lopende orders en Logistiek
Tel. +31 (0)318 54 47 03

Aftersale en Service
Tel. +31 (0)318 54 47 05

Algemeen
Landjuweel 25, 3905 PE Veenendaal
Postbus 416, 3900 AK Veenendaal
Tel. +31 (0)318 54 47 00
Fax +31 (0)318 54 47 06
Mail: info@orcon.nl

Op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt